LONDON MINING STÆVNER SELVSTYRET

Udnyttelsestilladelse eller 20 millioner i erstatning

London Mining Greenland har stævnet selvstyret for ulovlig og ugyldig fratagelse af deres udnyttelsestilladelse til Isukasia. Selskabet vil have deres tilladelse tilbage. Kan de ikke få det, så går de efter 20 millioner kroner i erstatning og frigivelse af sikkerhedsstillelseskonto.

London Mining Greenland blev i november 2021 bedt om at tilbagelevere deres udnytt elsestilladelse ved Isukasia med henvisning til manglende fremdrift i projektet. Det førte året eft er til en stævning fra selskabet og krav om at få licensen tilbage eller alternativt 20 millioner kroner i erstatning.

Det kinesiskejede selskab London Mining Greenland har stævnet selvstyret, fordi de mener, at myndighedernes fratagelse af deres udnyttelsestilladelse i 2021 var ulovlig, ugyldig og i strid med såvel forvaltningsretlige principper som kontraktlige forpligtelser.

Det fremgår af en aktindsigt som Sermitsiaq har fået i stævningen fra selskabet, der er udarbejdet af Nuna Advokater og Horten Advokatpartnerskab samt svarskriftet fra råstofmyndighederne, der er udarbejdet af Kammeradvokaten Poul Schmith.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Fremover vil historier som denne kræve abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

Selskabet mener, at deres udnyttelsestilladelse bør være gældende og bestående såfremt selskabet indleverer en udnyttelses og nedlukningsplan inden for 18 måneder fra domsafsigelse. Subsidiært – det vil sige, hvis de ikke får medhold, går de efter en erstatning på 20.639.127 kroner samt frigivelse af de seks millioner kroner, som selskabet har indbetalt til en sikkerhedsstillelseskonto.

Krav afvises af myndighederne

Kravene fra London Mining Greenland afvises af myndighederne, der i svarskriftet kræver frifindelse subsidiært hjemvisning til fornyet administrativ behandling. I forhold til erstatningen på de 20.639.127 kroner samt frigivelse af sikkerhedsdepotet lyder svaret afvisning og subsidiært frifindelse.

London Mining Greenland fik i oktober 2013 en 30-årig tilladelse til at etablere en jernmalmmine i Isukasia. Det lykkedes dog ikke det dengang britiske selskab at skaffe den nødvendige kapital – cirka 13 milliarder kroner - til at etablere minen, og året efter overdrog briterne deres udnyttelsestilladelse til Luckford View Limited, som er et datterselskab af Kinas største importør af jern og kul; General Nice Group Holding.

Manglende indbetaling

I november 2021 udsendte Naalakkersuisut en pressemeddelelse om, at de havde besluttet ikke at give yderligere fristforlængelser til London Mining Greenland, og at udnyttelsestilladelsen ved Isukasia derfor var under tilbagelevering.

Ifølge Naalakkersuisut havde selskabet tre gange tidligere opnået fristforlængelse, men i forbindelse med den fj erde ansøgning om fristforlængelse havde Naalakkersuisut givet afslag med henvisning til den manglende fremdrift i forhold til udnyttelses- og nedlukningsplan samt rettighedshaverens manglende indbetaling på 1,5 millioner kroner til sikkerhedsstillelseskonto, der skal sikre, at der er tilstrækkelige midler til oprydning. Derudover blev selskabet pålagt at foretage den endelige oprydning i tilladelsesområdet.

Af selvstyrets svarskrift kan man læse, at London Mining Greenland fl ere gange er blevet bedt om at indbetale 7,5 millioner kroner i en sikkerhedsstillelseskonto, men at de kun har indbetalt seks millioner kroner. Selvstyret påpeger, at sikkerheden er stillet for at kunne foretage en oprydning i området, og at udgiften er skønnet til at udgøre mere end ni millioner kroner.

»Den af LMG [London Mining Greenland] stillede sikkerhed er mindre end dette og må derfor antages til fulde af skulle anvendes til oprydningen i licensområdet. Det bemærkes i den forbindelse at LMG som anført i Naalakkersuisuts afgørelse af 19. november 2021 har indbetalt 1,5 millioner kroner for lidt til sikkerhedsdepotet. Idet forpligtelserne i relation til sikkerhedsdepotet fortsat består, kan LMG altså ikke få frigivet sikkerhedsdepotet, men mangler derimod at foretage indbetalinger til dette«.

Både stævning og svarskrift indeholder en detaljeret sagsgennemgang, der tegner et billede af en besværlig dialog mellem parterne præget af uklarheder, udsættelser, forsinkelser og udeståender.

Retten i Grønland oplyser til Sermitsiaq, at sagen stadig er under skriftlig forberedelse, men at der er reserveret foreløbige datoer til hovedforhandling den 13. – 24. januar 2025 (10 retsdage).

Powered by Labrador CMS