RAL-regnskab: Fra stort minus til lille plus

Royal Arctic Line fik med nød og næppe et positivt årsresultat før skat på 4,5 millioner kroner i 2023, hvilket er betydeligt bedre end 2022-underskuddet på 99 millioner kroner. Et salg af et skib og speditionsforretningen gav rederiet en ekstraordinær indtægt på 20 millioner kroner og sørgede for, at årsresultatet endte i et beskedent plus.

Salget af Mary Arctica og en speditionsforretning gav et engangsbeløb på 20 millioner kroner og sikrede dermed RAL et beskedent positivt overskud for 2023.

Det selvstyreejede rederi formåede at hæve koncernens omsætning i 2023 med 44 milioner kroner til 1.225 millioner kroner, selv om de koncessionerede fragtmængder stagnerede. Forklaringen er imidlertid, at rederiet tilbage i februar 2023 hævede fragtprisen for gods ud af Grønland, hvilket sikrede rederiet en meromsætning på koncessioneret gods med samlet 44 millioner kroner.

- Der blev i 2023 opkrævet 32 millioner kroner mindre i olie- og valutakurstillæg som følge af lavere priser på bunkers i 2023. Samlet set opkrævede selskabet således inklusive olie- og valutakurstillæg 12 millioner kroner mere i betaling for fragt af gods. Det svarer til, at kunderne har betalt 1,3 % mere i 2023 sammenlignet med 2022 for at få fragtet gods med Royal Arctic Line, står der i omtalen af årets resultat i årsrapporten, der skal præsenteres på selskabets generalforsamling den 13. maj, hvor årsregnskabet formelt skal godkendes.

Ledelsen med administrerende direktør Niels Clemensen i spidsen betegner årsresultatet som tilfredsstillende.

Flere penge uden for Grønland

Det lykkedes for rederiet at tjene flere penge på opgaver, der er hentet uden for Grønland. 

- De ikke-koncessionerede indtægter oplevede i 2023 igen en stigning fra 241 millioner kroner i 2022 til 257 millioner kroner i 2023. Stigningen på 16 millioner kroner er primært hentet som følge af omsætning genereret uden for Grønland, herunder salg af overskydende kapacitet på ruterne mellem Island og Skandinavien og stor time-charter aktivitet for Malik Arctica, oplyses det.

I løbet af 2023 har man frasolgt skibet Mary Arctica og speditionsforretningen, som har givet en ekstraordinær indtægt på 20 millioner kroner.

- Overgangen fra egen operation i Aalborg til tilkøb af ydelser i Aarhus havn samt en stigning på agentkontrakten med KNI/ Pilersuisoq på10 millioner kroner var medvirkende til, at de fragtrelaterede omkostninger samlet set steg med 52 millioner kroner i 2023 i forhold til 2022. Samme ændringer betød, at omkostningerne til terminaler og timelønnede faldt med 45 millioner kroner i samme periode, fremgår det af rapporten.

Færre medarbejdere

Antallet af medarbejdere blev i årets løb reduceret fra 787 ansatte i koncernen til 742, hvilket gav en besparelse på personaleomkostningerne på 26 millioner kroner.

- Faldet skyldes en række tilpasninger af selskabets virke, herunder ophør af egen terminaldrift uden for Grønland, frasalg af forretningsområder og andre kapacitetstilpasningstiltag, lyder forklaringen.

Rederiet understreger i sin beretning, at “de stigende renteniveauer ikke har ramt selskabet negativt på trods af gælden fra det afsluttede nybygningsprogram”. Årsagen er, at renterne på hovedparten af selskabets gæld er sikret i en periode med lave renter. Således er gennemsnitsrenten på lån 2,6 procent, “hvilket er væsentligt under det nuværende renteniveau”.

Gælden reduceret

Selskabets langfristede gæld var ved udgangen af 2023 på 576 millioner kroner, og den kortfristede gæld faldt med 35 millioner kroner i løbet af 2023.

Rederiet oplyser, at forventningen til indeværende års regnskab er et resultat på mellem 0 og 10 millioner kroner før skat for hele koncernen.

Powered by Labrador CMS