Oversigt: Her er IA og Naleraqs plan

I den 17 sider lange koalitionsaftale, som danner grundlag for IA og Naleraqs fremtidige politiske samarbejde, er der en lang række tiltag, der peger i en ny retning i Grønlandsk politik.

Múte B. Egede og Hans Enoksen fremlagde fredaqg sidst på eftermiddagen den nye koalitionsaftale.

Indledningsvist er målet for IA og Naleraqs samarbejde at skabe ”et stærkere samfund og håbefuldt samfund med en større grad af lighed”. Gennem brede forlig vil koalitionen forsøge at skabe politiske reformaftaler, der rækker ud over en enkelt valgperiode.

De to partier har fremhævet seks områder, som er helt grundlæggende og som vil have et særligt fokus:

  • Finansiere gennemførelsen af en skattereform
  • Minimere hjemløsheden
  • Gennemføre større fleksibilitet i sundhedssektoren
  • Etablere en fattigdomsgrænse
  • Få vedtaget en ny fiskerilov
  • Lave en større indsats for at forbedre vilkårene under barsel

Dykker man ned i nogle af de enkelte politik-områder har man konkretiseret særlige tiltag.

Børn, unge og familier: Et stort fokusområde i koalitionsaftalen, som har medført, at der skal laves et særskilt departement på området. Departementet skal koordinere viden vedrørende børn, unge og familier i et samarbejde med børnetalsmanden. Flere unge skal i arbejde eller påbegynde en uddannelse gennem forebyggende og tidligere indsatser, som departementet skal koordinere i samarbejde med kommunerne. ”Familien er kernen i samfundslivet, og koalitionen vil arbejde for, at en tidlig indsats skal omfatte hele familier".

Sundhedsvæsenet: Her vil man afvente Sundhedskommissionens rapport, men man er enige om at ”bevilge midler til forbedringer” og nævner specifikt, at vilkårene for de psykisk syge og kræftpatienter skal forbedres. Desuden vil man arbejde på at gravide ikke skal forlade sit lokalsamfund, når man skal føde.

Socialområdet: Der skal igangsættes et arbejde for at tiltrække flere medarbejdere, når det gælder pædagoger, socialrådgivere og socialhjælpere.

Fiskeri og fangst: Man anerkender behovet for forandringer i fiskeriet, og det slås fast, at fiskeriet skal være bæredygtigt, der skal ”sikre fiskeriets fremtid”. Royal Greenland skal ikke privatiseres, hvilket indgik i den seneste koalitionsaftale. EU skal ikke længere have kvoter i grønlandsk farvand. Et videncenter om fiskeri skal etableres. ”For at øge selvforsyningen, skal der fjernes barrierer for at offentlige institutioner gør mere brug af fangernes produkter”. Fiskerireformen og fastsættelse af kvoter skal sikre, at kulturarven bevares og fangstmetoder, der er forankret i kulturarven, skal have speciel fokus.

Erhverv: En tænketank skal etableres, som skal rådgive om nødvendige politiske tiltag, der kan udvikle erhvervslivet. Arbejdet med at hjemtage fødevareområdet vil man gå i gang med i indeværende valgperiode. Selvforsyningsgraden skal øges, og i den forbindelse vil man se på støttemuligheder til transport af grønlandske produkter.

Råstoffer: Det bliver slået fast med syvtommersøm, at der ikke må udvindes uran i Grønland, og koalitionen vil derfor arbejde for, at ”der lovgives om forbud af mineraludvinding, som indeholder radioaktivt materiale”.

Energi: Grøn energiproduktion skal øges ved at etablere et vandkraftværk ved Qasigiannguit og udvide vandkraftværket nær Nuuk.

Kultur: Koalitionen vil etablere en kulturfond, og sammen med de etablerede organisationer inden for kulturlivet skal der ”undervises i vores kultur” i folkeskolen.

Kommuner: Der skal opstartes et arbejde for at overføre anlægs- og erhvervsinvesteringer til kommunerne.

Bygder og yderdistrikter: Der skal fokuseres på erhvervsudvikling i bygderne, hvilket skal påbegyndes med en konference om fremtiden for bygderne, der skal munde ud i anbefalinger til politiske initiativer. Der skal laves regionale planer med fokus på bygder og yderdistrikter.

Økonomien: Måden at lave finanslove på skal revurderes og hensigten er, ”at pengene, der bruges, går mere direkte til borgerne”. Finanslove skal kunne tåle underskud under forudsætning af, at investeringerne kan sikre fremtidig vækst. Som noget af det første vil man tage hånd om lufthavnspakken og føre en åben politik, hvor borgerne informeres. ”Der skal samarbejdes med det nye Inatsisartut vedrørende lufthavnspakken og eventuelle fremtidige udgifter”. Der skal laves en plan for en gradvis åbning af landet set i lyset af coronapandemien. Inddrivningsvirksomheden skal føres tilbage til kommunerne samtidig med at man vil forbedre rådgivningen over for gældsplagede borgere.

Handicappede: De økonomiske rammer for handicaptalsmanden ”skal være tidssvarende” og handicaplovgivningen skal kigges efter i sømmene.

Ældre: Pensionsområdet skal reformeres. Den gensidige forsørgerpligt skal ikke længere være grundlaget for fastsættelse af aldersrenten. Førtidspensionister skal inkluderes ved genopretningen af alderspensionisters levevilkår. Pensionisternes levevilkår skal rettes op via en kommende skattereform.

Læs hele aftalen: Koalitionsaftalen mellem IA og Naleraq

Powered by Labrador CMS