Økonomisk Råd advarer mod billige fossile brændsler

Økonomisk Råd advarer mod, at ensprissystemet og meget billig olie og benzin betyder, at forbrugerne ikke påvirkes til at sænke eller tilpasse deres forbrug til gavn for den grønne omstilling.

Polar Oil, tankanlæg, Nuuk, polaroil

Økonomisk Råd peger på flere problematiske forhold vedrørende klima- og energipolitikken samt problemerne omkring affaldshåndtering her i landet.

Det sker i et halvårsnotat fra rådet.

Rapporten vurderer områderne i lyset af, at bæredygtighed er en poltitisk målsætning, og for at nå det må der handles på en række områder.

For det første peger rådet på, at det er vigtigt, at der fastsættes mål for reduktion af CO2 udslippet:

- Grønland fremhæves ofte globalt som et eksempel på konsekvenserne af klimaforandringerne. Hvis der ikke i denne situation selv tages et medansvar for en omstilling, er der både en betydelig politisk omdømmerisiko og en økonomisk risiko blandt andet i forhold til udviklingen af et high-end turistmarked, som netop henvender sig til forbrugere med en stærk naturinteresse, skriver rådet i notatet.

Rådet anbefaler, at politikerne inddrager en skat på CO2-udledning, som et værktøj til at adfærdsregulere og reducerer udledningen:

En sådan skat er målrettet udledningen og sikrer det største incitament til tilpasninger, hvor udledningerne er størst, skriver rådet.

Ensprissystem får kritik

Rådet langer også ud efter ensprissystemet, der betyder, at el og vand koster det samme ligegyldigt, hvor i landet man bor. Ovenikøbet sælges det billigere end den gennemsnitlige produktionspris:

- Ifølge Nukissiorfiits årsberetning var den gennemsnitlige vægtede produktionspris for en kWh el således i 2021 2,11 kr., men den blev solgt for 1,65 kr. til forbrugerne. Den vægtede gennemsnitsomkostning for en m3 vand var 28,79 kr., mens forbrugerprisen var på 20 kr, skriver Økonomisk Råd og fortsætter:

- Ens-prissystemet implicerer, at den enkelte forbruger ikke ser den reelle samfundsøkonomiske omkostning og dermed ikke tilpasser forbruget i forhold hertil.

Ensprissystemet blev genindført for, at det skulle blive billigere at bo i yderområder, hvor det er dyrt at producere energien. Økonomisk Råd skriver, at det er uhensigtsmæssigt at føre fordelingspolitik gennem fastsættelsen af priser og afgifter/subsidier.

- En sådan tilgang bremser en hensigtsmæssig ressourceanvendelse, og den giver ikke de rigtige signaler til forbrugere og virksomheder, skriver rådet.

Anbefaler afgifter på fossile brændsler

EN lignende tilgang har rådet med hensyn til fossile brændsler som olie, benzin og diesel:

- Mens de fleste OECD lande beskatter fossile brændsler for at reducere forbruget og understøtte en omlægning til andre energiformer, så er det ikke tilfældet i Grønland. Priserne er derfor væsentligt lavere end i andre lande.

- Priserne er reelt faldet betydeligt fx var prisen på en liter diesel i 2008 4,22 kr. og benzin 4,27, og i 2022 4,55 og 4.40. I den mellemliggende periode er forbrugerpriserne steget med ca. 25%, og den reale pris er dermed i runde tal 25% lavere end i 2008.

- Set i forhold til, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved udledningerne, og priserne på olie og benzin, er markant lavere end priserne i andre lande. Dette er problematisk og understøtter ikke en udvikling væk fra konventionelle energikilder og efterlader et stort tilpasningsproblem.

- Der er argumenter for at påligne fossile brændsler afgifter, og for at sikre en gradvis tilpasning bør en indfasning ske snarest. Det aktuelle prisniveau er ikke holdbart, og en udsættelse af tilpasningen vil skabe en risiko for et markant prisløft over en kort periode.

- De lave priser skaber uheldige incitamenter og understøtter dermed ikke en omlægning af rumopvarmningen. Således har Nukissiorfiit oplevet, at kunder på afbrydelig varmeforsyning ønskede at opsige deres kontrakter for at konvertere tilbage til dieselbaseret varmeforsyning. Det understreger det uholdbare i den aktuelle prisfastsættelse af fossile brændsler.

Anbefaler brugerbetaling på affaldsområdet

I sit notat kommer Økonomisk Råd også med en opsang på affaldsområdet. Ifølge rådet er der er "væsentlige uløste problemstillinger knyttet til bl.a. finansieringen af hele affaldsområdet og til oprydningen af de mange dumper i landet."

Rådet anbefaler mere brugerbetaling på området:

- Allerede før handlingsplanen var afgifterne ikke tilstrækkelige til at finansiere de samlede udgifter til affaldshåndteringen, og disse udgifter vil stige betydeligt frem mod 2031. Der skal findes en holdbar løsning på den udfordring, uden at det øger restancerne til det offentlige yderligere. Alene på renovationsområdet var der i 2022 94.000 restancesager på i alt 35 mio. kr.

- Både dumper og urenset spildevand er ikke, hvad besøgende forventer at se i et naturskønt land, skriver Økonomisk Råd.

Powered by Labrador CMS