Kæmpe-projekt i høring: 50 km arbejdsvej og 16 km vandførende tunnel

Naalakkersuisut har sendt en VVM-redegørelse i høring for udvidelsen af Buksefjorden. Projektet rummer blandt andet opførelsen af en cirka 50 km lang vej og en 16 km lang tunnel.

Buksefjorden vandkraftværk skal udvides for at sikre mere strøm til Nuuk.

Det er et anlægsprojekt af de større, der går i gang, når vandkraftværket ved Buksefjorden skal udvides. Projektet skal øge forsyningen af grøn energi til Nuuk, der fortsat vokser og derfor har brug for mere og mere energi.

Naalakkersuisut har netop sendt VVM-redegørelsen for udvidelsen i høring. Redegørelsen analyserer de miljømæssige konsekvenser af byggeriet, og overordnet vurderes de miljømæssige påvirkninger at være begrænsede set i forhold til det store udbytte af grøn energi, som udvidelsen vil resultere i.

Ifølge redegørelsen forventes anlægsarbejdet i forbindelse med udvidelsen at vare fem år, hvor der blandt andet skal sprænges ud en ny fjeldhal til en ny kraftstation, etableres en ca. 50 km lang arbejdsvej og etableres en ca. 16 km lang vandførende tunnel.

I forbindelse med etableringen af tunnellen skal der sprænges omkring 750.000 kubikmeter fjeld. Den nye kraftstation kræver bortsprængning af cirka 50.000 kubikmeter.

Øget sejlads og støj

Med hensyn til miljømæssige konsekvenser i forbindelse med selve anlægsarbejdet vurderes de at være af mindre karakter:

- De miljømæssige konsekvenser forbundet med anlægsfasen vil primært omfatte øget sejlads, støj fra maskineri og følger af indkvartering af en større arbejdsstyrke i en midlertidig lejr. Dette er midlertidige forhold, som forventes at betyde mindre, i perioder moderate, lokale miljøpåvirkninger.

Om projektet

Etablering af en ny kraftstation ved det eksisterende kraftværk i Buksefjorden

Vandtilstrømningen til vandkraftværket udvides ved at udnytte en anden sø, Isortuarsuup Tasia (ISTA), der ligger ca. 16 km syd for den nuværende reservoirsø Kangerluarsunnguup Tasia (KANG) gennem etablering af en overføringstunnel mellem KANG og ISTA.

Etablering af en række andre nødvendige bygningsværker samt nye arbejdsveje og kørespor frem til anlægsområderne. Der ændres ikke ved transmissionslinjen til Nuuk, men udvidelsen betyder, transmissionslinjens designkapacitet på 100 MW udnyttes fuldt ud.

Kilde: VVM Buksefjordsværket

- Dette understøttes af de eksisterende forhold omkring Buksefjordsværket i dag, hvor der kun ses få tegn efter etableringsarbejdet i 1990’erne, står der i redegørelsen.

Når udvidelsen er færdig, vurderes de miljømæssige påvirkninger blandt andet at være en forringelse af sigtdybden og mulig mindre forringelse af biodiversiteten i Kangerluarsunnguup Tasia, fordi der tilføres meget siltholdige vand fra Isortuarsuup Tasia via tunnellen:

Stigning i udledningen af ferksvand

- På grund af Kangerluarsunnguup Tasia størrelse, forventes langt størstedelen af det tilførte sediment at bundfældes, før det når afløbstunnellen i søen, som leder vandet til Buksefjordsværket med udløb til Buksefjorden, står der i redegørelsen.

I selve Buksefjorden vurderes udvidelsen at få den konsekvens, at mængden af ferskvand, som ledes til Buksefjorden, stiger og vil kunne få betydning for økologien i fjorden.

- Baseret på erfaringerne efter anlæggelsen af Buksefjordsværket og tilgængelig litteratur, vurderes det, at påvirkningen af Buksefjorden vil være lille, står der i redegørelsen, der kommer med følgende konklusion:

Samlet prisskilt på op mod 4,6 mia. kr.

- Afsluttende konkluderes det, at de mindre miljøpåvirkninger, som en udvidelse af Buksefjordsværket afstedkommer, langt opvejes af de socioøkonomiske og klimarelaterede effekter, som en forøgelse af produktionen af grøn energi giver, står der.

Udvidelsen af værket i Buksefjorden er koblet sammen med opførelsen af et helt nyt værk ved Aasiaat og Qasigiannguit. Naalakkersuisut oplyste i efteråret 2022, at man forventer et samlet prisskilt på de to byggerier på op mod 4,6 milliarder kroner. Naalakkersuisut har blandt andet været i dialog med den danske stat om lån til at finansiere vandkraftudvidelserne.

VVM-redegørelsen vil være i høring frem til 10. september.

Powered by Labrador CMS