HANDICAPLOV

Går imod naalakkersuisoq - forslag sendes til udvalg

Der er en høring igang til en ny lov om øget støtte til personer med handicap. Deri er der indarbejdet mulighed for ansættelse til tidsbegrænset pasning af nær pårørende. Partierne i Inatsisartut insisterer dog på, at et forslag om lønkompensation til forældre, der på grund af pasning og pleje af børn og unge med handicap, ikke er i stand til at varetage fuldtidsarbejde, skal behandles af udvalg.

Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim (D) vil gøre det muligt at forældre/værger kan få lønkompensation i tilfælde af at det ikke er muligt at arbejde på fuld tid mens Naalakkersuisut lægger op til tidsbegrænset fuldtidsløn til for pasning af person med handicap i eget hjem.

Naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) har fået handicaptalsmanden og børnetalsmanden op på barrikaderne på grund af sin indstilling til forkastelse af Anna Wangenheims forslag om lønkompensation til forældre til børn med funktionsnedsættelser.

Dette angiveligt på grund af hans meget korte svarnotat og uden forklaring om, at der faktisk er en høring igang, hvortil der er indarbejdet mulighed for "ansættelse til tidsbegrænset pasning af nær pårørende".

Høringen sker frem til 21. maj 2024. Anna Wangenhiems forslag bliver 2. behandlet den 22. maj.

Samtlige partier sender Wangenheims forslag til udvalgsbehandling

Uagtet medlemmet af Naalakkersuisut i løbet af debatten under førstebehandlingen kom med forklaring om, at der "hvis han ikke husker forkert" er en høring igang, og uagtet at der faktisk er en høring i gang, har partierne i Inatsisartut valgt at sende Wangenheims forslag til udvalgsbehandling.

Med hensyn til hvor meget partierne kan imødekomme Wangenheims forslag til kompensationsordning, må vi nu vente med at se, til det relevante udvalg kommer med sin betænkning.

"Ansættelse til tidsbegrænset pasning af nær pårørende"

I bemærkningerne til lovforslaget begrunder Naalakkersuisut således:

- Forslaget omhandler, at en person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med handicap, ansættes af kommunalbestyrelsen, når alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.

Bostøtte til varetagelse af omsorg i eget hjem (§ 67 i lovforslaget)

§ 67. Kommunalbestyrelsen skal yde økonomisk støtte til en person, der varetager den daglige omsorg for en person med handicap, som bor i eget hjem og er bevilget støtte til personlig hjælp og omsorg.

Stk. 2. Støtte efter stk. 1 ydes ved kommunalbestyrelsens ansættelse af personen, der varetager omsorgen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte det ugentlige timeantal, der skal ske ansættelse for, på baggrund af behovet hos personen med handicap.

Stk. 3. Ved ansættelse efter stk. 2 aflønnes personen på baggrund af personens tidligere bruttoindtægt. Lønnen reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer udgør af en fuldtidsstilling. Foreligger der ikke dokumentation for indkomst fra tidligere år, fastsættes lønnen med udgangspunkt i den til enhver tid gældende mindste timelønssats for en ufaglært SIK-overenskomstansat.

- Aflønningen sker på baggrund af personens tidligere bruttoindtægt. Lønnen reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer udgør af en fuldtidsstilling. Foreligger der ikke dokumentation for indkomst fra tidligere år, fastsættes lønnen med udgangspunkt i den til enhver tid gældende mindste timelønssats for en ufaglært SIK-overenskomstansat. 

- Personen kan ansættes i indtil 6 måneder med henblik på at passe den nærtstående. Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Pasningen kan opdeles i perioder af hele måneder. Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov til pasning af en nærtstående, kan pasningen opdeles i kortere perioder. Pasningen kan deles af flere personer.

Det er nu op til udvalget at vurdere, hvorvidt Anna Wangenheims forslag er forenelig med Naalakkersuisuts lovforslag, for Naalakkersuisut sigter efter tidsbegrænset aflønnet fuldtidshjemmepleje mens Anna Wangenheims forslag specifikt drejer sig om lønkompensation til forældre, der på grund af pasning og pleje af børn og unge med funktionsnedsættelser ikke er i stand til at varetage fuldtidsarbejde.

Powered by Labrador CMS