Nuuk Lufthavn: Støjgener vil overskride grænseværdier

Støjgenerne vil overskride fastlagte grænseværdier, fremgår det af den nye VVM-redegørelse, som er sendt i høring vedrørende byggeriet af en ny lufthavn i Nuuk.

Sådan vil den nye lufthavn tage sig ud ved vejen ud til Qinngorput, fremgår det af en visualisering, som har fået udarbejdet. Kalaallit Airports

Om det bliver et støjhelvede over de kommende to til tre år for de nærmeste naboer til Nuuk Lufthavn er uvist, men store byggerier gennemføres sjældent i stilhed, når de skal etableres så tæt på boligmæssig bebyggelse som tilfældet er i Nuuk.

Støjgrænser overskrides

Naboer til lufthavnen i Nuuk må forvente en del støj under anlæggelsen af den nye lufthavn, fremgår det af den nye VVM-redegørelse. Og den afslører, at gældende støjgrænser for natten overskrides i starten af anlægsperioden.

Utroligt mange støjkilder vil genere de nærmeste naboer ved Nuussuaq og delvist i Qinngorput.

- I hele anlægsfasen på ca. 3 1⁄2 år vil der kunne forekomme støj fra anlægsaktiviteter i døgnets 24 timer og på alle ugens 7 dage. Ud over sprængninger, der kun foretages i perioden 07-22, kan der hele døgnet forekomme støj fra bjergboremaskine og fra håndtering af sprængsten herunder dozing, læsning og losning af sprængsten på dumper, sortering og nedknusning af sprængsten i nedknusnings- anlæg, læsning, kørsel og udlægning af nedknust fjeld til opbygning af landingsbane, fremgår det af VVM-redegørelsen.

Sprængninger

- Sprængningerne og de øvrige støjende anlægsarbejder må forventes at ske i en stor del af anlægsperioden med flest sprængninger de første 2-3 år, hvorefter omfanget af sprængninger og andre støjende aktiviteter vil aftage i takt med, at anlægsarbejdet har karakter af færdiggørelsesarbejde.

- Der vil i hele anlægsperioden kunne optræde støj, der ligger over gældende støjgrænser for anlægsarbejder i natperioden, for de boligområder der ligger nærmest lufthavnen i området ved Nuussuaq og delvist i Qinngorput. Det vurderes, at der for disse vil være tale om en moderat til væsentlig miljøpåvirkning. Der vil som nævnt ikke forekomme sprængninger i natperioden (22-07) og dermed stor impulsstøj, der kan vække folk.

Forskel på borgeroplevelsen

- Støjgenerne vil ikke være konstante, men kan dog forventes at optræde i det meste af anlægsperioden på ca. 3 1⁄2 år. Den enkelte borger vil ligeledes opleve støjpåvirkningerne forskelligt afhængig af om anlægsarbejderne foregår i den nordlige eller den sydlige del af området. Dette gælder specielt for området ved Qinngorput, hvor det primært er ved anlægsarbejder i den sydlige del af området, der vil kunne optræde støjgener, hedder det i redegørelsen.

Borgermøde

Der holdes borgermøde om VVM-redegørelsen i Katuaq den 11. december. Høringsfristen er sat til den 14. december.

Vellykket Snow Fest fejrede kreativiteten
Med en imponerende blanding af sne, musik og fællesskab blev årets Snow Fest i Nuuk afsluttet i weekenden. Mens den officielle vinder blev kåret, deltog de besøgende også aktivt i begivenheden, og...
Indsats mod oversvømmelser i Nuuk
Efter de store mængder regn, der faldt over Nuuk i går, har personalet ved Materiealegården haft en travl morgen med at håndtere oversvømmelser flere steder i byen. I midtbyen har der været...
Powered by Labrador CMS