Forskellige forklaringer på at holde lønforhold skjult

Bestyrelsesformændene i de selvstyreejede selskaber kommer med vidt forskellige forklaringer på, hvorfor man ikke følger Selvstyrets retningslinjer vedrørende god selskabsledelse, som nøje beskriver, hvad man ønsker fremlagt for at undgå mytedannelse.

Øverst oppe i Selvstyrets administrations-tårn sidder Formanden for Naalakkersuisut og bestyrelsessekretariatet, som må undres over, hvorfor flere bestyrelser ikke følger de anbefalinger, der er udstukket fra ejerens side.

Det halter for langt de fleste selvstyreejede selskaber at leve op til de retningslinjer, som Selvstyret har udstukket, og som har til hensigt at skabe gennemsigtighed.

Sermitsiaq.AG har i en tidligere artikel dykket ned i årsregskaberne for 2017 og fremlagt, hvad seks forskellige selskaber formår at oplyse borgerne om for så vidt angår direktionens løn- og ansættelsesforhold. Se artiklen herunder:

Her følger et udpluk af de svar, som bestyrelsesformændene er kommet med:

God selskabsledelse

I en artikelserie hen over påsken sætter Sermitsiaq.AG fokus på ”Retningslinjer for god selskabsledelse”, som er lavet af Selvstyret, og som blandt andet skal sikre, at der er større åbenhed omkring ledelsen af de enkelte selskaber, så mytedannelse i samfundet minimeres.

Noget tyder på, at det halter gevaldigt for flere bestyrelser at leve op til Selvstyrets og dermed ejerens anbefalinger.

KNI’s bestyrelsesformand Lars Borris Pedersen:

- Hvad angår oplysningsniveauet for KNI’s årsrapporter, lever vi jo op til de krav Årsregnskabsloven foreskriver. Oplysningsniveauet i årsrapporterne har ikke været kommenteret fra revision eller ejers side, hvilket bekræfter, at niveauet findes tilfredsstillende.

- Vi vil dog fremadrettet gerne uddybe, hvad der ligger bag udtrykket variabel løn, under direktionsaflønningen. KNI’s direktør aflønnes i dag med en fast årsløn inkl. pension, firmabil og tjenestetelefon. Der kan udbetales en bonus, som årligt udgør op til 10% af den faste årsløn. Det er denne del af aflønningen, som benævnes variabel løn.

- KNI kører med bonusordning for direktionen, som tidligere nævnt, og som svar på mine overvejelser omkring en forbedring på området, vil notatet omkring den variable løn, blive uddybet.

Kalaallit Airports’ bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen:

- Vi oplyser om direktionens samlede løn, og det er efter vor opfattelse det, der er relevant for offentlighedens vurdering af selskabets aflønningsniveau i forhold til opgavens og aktivitetens karakter.

Johannus Egholm Hansen henviser i øvrigt til et særskilt skema, selskabet er forpligtet til at udfylde om god selskabsledelse. Se skemaet her.

Af skemaet fremgår det at Kalaallit Airports blot følger fire ud af i alt ti anbefalinger, der vedrører vederlagspolitikken.

På spørgsmålet om, hvorfor man ikke oplyser om opsigelsesperioder, fastholdses- og fratrædelseordningernes væsentligste forhold svarer Johannes Egholm Hansen, at ”det er oplyst i regnskabet, at der ikke er nogen usædvanlige fratrædelsesordninger”.

Royal Arctic Lines bestyrelsesformand Ulrik Blidorf:

- Generalforsamlingen er fastsat til den 1. maj 2019. Det er allerede besluttet at ”Retningslinjer vedr. god selskabsledelse” skal behandles på næstkommende bestyrelsesmøde. Det næstkommende ligger efter generalforsamlingen, skriver Ulrik Blidorf.

I forhold til det meget kortfattede svar skal det oplyses, at Ulrik Blidorf ikke sad som bestyrelsesformand for selskabet, da 2017-regnskabet blev fremlagt, men han ønsker åbenbart ikke at informere om sin egen holdning til, om selskabet fremadrettet skal følge Selvstyrets anbefalinger.

Sikuki Nuuk Harbours bestyrelsesformand Lars Karlsson:

- Selskabets årsregnskab overholder årsregnskabsloven for klasse B-selskaber. Det kan konstateres, at bestyrelsen for nærværende ikke har planer om at øge detaljeringsgraden i årsregnskabet. Bestyrelsen har ikke tidligere bedømt, at det har været nødvendig med en vederlagspolitik.

- Som anført i tidligere årsrapporter indeholder direktionens ansættelsesaftale ingen bonusaftaler eller andre særlige vederlag. Direktionen er ikke omfattet af "ydelsesbaserede pensionsordninger eller pensions- og pensionsordninger". Til orientering kan nævnes, at selskabets direktion kan opsiges med 12 måneders varsel fra selskabet og med 5 måneders varsel fra direktøren. De øvrige betingelser i direktionen omfatter en normal bidragsbaseret pensionsordning, firmabil, en årlig ferie og dækning af kommunikationsomkostninger.

- Det er bestyrelsens opfattelse under de nuværende forhold, at oplysningerne i årsrapporten og på vores hjemmeside er komplette og opfylder ejerens krav til åbenhed over for samfundet. Da havnekonstruktionen nu er afsluttet, og virksomheden går i en ny driftsfase, er der diskussion om virksomhedens fremtidige rolle og udvikling. Dette kan muligvis betyde, at graden af information og detaljer i årsrapporten vil blive udvidet, oplyser Lars Karlsson.

Af de seks selskaber, som Sermitsiaq.AG har fokuseret på, hører Sikuki Nuuk Harbour til det selskab som informerer mindst. End ikke direktionens samlede løn oplyses.

Royal Greenlands bestyrelsesformand Niels Coninck-Smith:

- Vi rammer som ikke børsnoteret selskab ind i nye GPDR regler (EU-databeskyttelsesregler vedtaget i maj 2018, red.), som sættter snævre grænser for, hvad vi kan i årsrapporten. Men vi kan oplyse mere på hjemmesiden, og det er vi nu i gang med at se nærmere på. Vi ønsker absolut transparens med skyldig hensyn til den enkelte, skriver Niels Coninck-Smith.

Svaret kan undre, idet Sermitsiaq.AG forsøgte at få bestyrelsesformanden til at forholde sig til 2017-regnskabet, og på det tidspunkt var GPDR-reglerne ikke indført.

Powered by Labrador CMS